Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GK MOTUS-SALTO

Gymnastikklubben Motus-Salto STADGAR

 

§ 1      Namn, hemort och typ av förening

Föreningens namn är Gymnastikklubben Motus-Salto (GK Motus-Salto). Föreningens hemort är Malmö Kommun. Föreningen är helt och hållet en ideell förening och drivs utan vinstintresse.

 

§ 2      Ändamål

Föreningens mål är att nå framgångar i tävlingsgymnastik.

 

§ 3      Medel

För att nå vårt mål ska vi bedriva gymnastik i form av

§  Artistisk gymnastik

§  Truppgymnastik

§  Barngymnastik

 

§ 4      Verksamhet

Gymnastik bedrivs i olika grupper utifrån föreningens tillgång på ledare och lokaler. Gruppindelning bygger på gymnastens ålder, förutsättningar, kunskaper, målsättning och vilja. Verksamhetskommittén i samråd med ledarna ansvarar för gruppindelningen.

 

§ 5      Medlemskap       

GK Motus-Salto är öppen för alla som betalar medlemsavgift. Verksamheten bedrivs utifrån tillgången på ledare och lokaler. Medlemmar i föreningen ska vara gymnaster, ledare, styrelsemedlemmar och övriga som på skilda sätt vill stödja föreningen (stödmedlemmar).

 

§ 6      Uteslutning av medlem

Medlem som inte accepterar och följer föreningens stadgar och/eller policies kan efter beslut i styrelsen uteslutas ur föreningen.

 

§ 7      Avgifter

Medlemsavgifterna och träningsavgifterna beslutas av styrelsen och erläggs vid vår- respektive höstterminens start. Gymnaster ska inneha licens enligt Gymnastikförbundet Svenskas regler. Licensen betalas av gymnasterna per termin. För sommarträning och extra träning betalas en extra avgift som beslutas av styrelsen.

 

§ 8     Tecknande

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

                

§ 9      Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

 

§ 10   Årsmöte

Årsmöte ska hållas före den 1 mars. Skriftlig kallelse ska anslås minst 2 veckor före årsmötet. Rösträtt vid årsmötet har medlem som fyllt 15 år och som betalt medlemsavgift för föregående år eller under innevarande år. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag och yttra sig på årsmötet oavsett ålder. Föreningen ska vid årsmötet:

§  Behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§  Anta målsättning och riktlinjer för kommande verksamhetsår, fastställa preliminära inkomst- och utgiftsposter, medlemsavgifter.

§  Välja ordförande och övrig styrelse med suppleanter.

§  Välja revisor och revisorssuppleant.

§  Välja valberedning.

 

§ 11   Valberedningens uppgifter

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot vald av årsmötet, lika fördelat mellan könen. Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

§ 12   Styrelse

Styrelsen består av ordförande samt 8 ledamöter. Föreningen ska sträva efter att uppnå lika andel män och kvinnor i styrelsen. Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Ordföranden väljs på ett år. Styrelsemedlemmar väljs på 2 år. Halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen ska föra protokoll över sina sammanträden. Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 13   Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att

§  Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.

§  Verkställa vid årsmötet fattade beslut.

§  Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

§  Ansvara för och förvalta föreningens medel.

§  Tillställa revisorerna för deras granskning nödvändiga handlingar.

§  Förbereda årsmötet.


Ordföranden är föreningens officiella representant. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

 

Sekreteraren ska

§  Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten

§  Föra protokoll över styrelsens sammanträden.

§  Ansvara för att föreningens historia dokumenteras.

§  Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören ska

§  Svara för föreningens bokföring vilket innebär en skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.

§  Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.

§  Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.

§  Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.

§  Avge allmän självdeklaration och kontrolluppgifter.

§  Föra inventarieförteckning.

         

§ 14   Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av 1 revisor som ska avge revisionsberättelse till årsmötet.

 

§ 15   Stadgeändring

Årsmötet beslutar om ändringar i dessa stadgar. Stadgeändringar ska ske med 2/3 majoritet.

 

§ 16   Föreningens upplösning

Årsmötet beslutar med 2/3 majoritet om föreningen ska upplösas. Styrelsen beslutar hur eventuella kvarvarande tillgångar ska fördelas. Tillgångarna ska tillfalla och gynna gymnastiken.

 

 

Stadgarna fastställda vid årsmötet 2013-02-12

 

 

 

 
I SAMARBETE MED
VÅRA SPONSORER
STÖTTA DIN FÖRENING
SOCIALA MEDIER